Search

پرتوگیری شغلی کارکنان معدن

پرتوگیری شغلی کارکنان معدن

پرتوگیری شغلی کارکنان معدن

واژه ها، تعاریف و کاربردها

الف. دز (dose) : معیاری برای بیان دریافت یا حذب پرتو

ب. دز اشعه:شدت تابش در هر نقطه اساس خواص یونسازی آن تابش تفریحی و سرگرمی ۹۶

ج. برای اندازه گیری پرتوهای یونساز از واحدهای زیر استفاده می شود:

۱. اکتیویته

۲. واحدهای سنجش دز تشعشعی

۳. دزیمتر پرتوها

پ. عناصر رادیواکتیو یا پرتوزا

ت. هسته های ناپایدار

ث. خاصیت پرتوزایی یا رادیواکتیو ناصر رادیواکتیو

ج. پرتوهای هسته ای

چ. نیم عمر

ح. سری های واپاشی
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *