Search

برچسب:, , , ,

پرتوگیری شغلی کارکنان معدن

پرتوگیری شغلی کارکنان معدن واژه ها، تعاریف و کاربردها الف. دز (dose) : معیاری برای بیان دریافت یا...

هیچ رازی مخفی نمی ماند حتی رازهای طبیعت

هیچ رازی مخفی نمی ماند حتی رازهای طبیعت موضوع اصلی رشته فیزیک ذرات، شناسایی و بررسی خواص و...

دیفرانسیل پدیده ای در خودرو

دیفرانسیل پدیده ای در خودرو اگر اتومبیل شما فقط روی یک جاده مستقیم حرکت کند و نیازی به پیچیدن...