Search

برچسب:, , , ,

پرتوگیری شغلی کارکنان معدن

پرتوگیری شغلی کارکنان معدن واژه ها، تعاریف و کاربردها الف. دز (dose) : معیاری برای بیان دریافت یا...

هیچ رازی مخفی نمی ماند حتی رازهای طبیعت

هیچ رازی مخفی نمی ماند حتی رازهای طبیعت موضوع اصلی رشته فیزیک ذرات، شناسایی و بررسی خواص و...

قسمتی از اصطلاحات متداول در مورد سیستم های CCTV

قسمتی از اصطلاحات متداول در مورد سیستم هایCCTV قسمتی از اصطلاحات متداولی که ممکن است در مورد...