Search

برچسب:, , , , , , , ,

پیاده سازی تراکنش

در ادامه معماری توصیه ی جهت بانک، مشتری توضیح داده شده است.۵ ۱ معماری سمت مشتری در سیـستم سیار...