Search

برچسب:, , , ,

رفع بوی بد فاضلاب در ساختمان

رفع بوی بد فاضلاب انتشار شده در محیط خانه که ناشی از نشت گاز سمی گاز فاضلاب به داخـل خانه است...