Search

چگونه پروپوزال بنويسيم؟

انجام پایان نامه
برای نوشتن طرح پايان نامـه ، اکثرا ً فرم های از پیش تولید و ساخت شده ای وجود دارد که دانشجو باید آن را پر نماید . پروپوزال يا طرح انتها نامـه باید زیر نظر استاد راهنما تدوین شود. با توجه به این که فرم های پروپوزال بخش های یکسان مشابه زیادی دارند، توضیح ات ضروری جهت پر کردن هربخش ارایه مي شود. دانشجو بايد فرم طرح پايان نامـه پروپوزال را تكميل نمايد(پيش نويس) و بعد از رویت همآهنگ ی با استاد راهنما آن را نهايي نمايد. دقت بکنید که برای تدوین فرم پروپوزال نباید بخش هاي اساسي مربوط به تحقيق خالی بماند.
بخش هاي مشترك در فرم هاي طرح پايان نامـه هاي دانشکده ي كه حتمـا ً بايد پر شوند و توضيحات آن در ادامه ارايه مي شود.
۱٫ معرفي طرح پايان نامـه : نوشتن عنوان پايان نامـه به فارسي انگليسي، رشته مقطع تحصيلي دانشجو.
۲٫ معرفي دانشجو، اساتيد راهنما مشاور: نوشتن معین ات فردي دانشجو، اساتيد راهنما مشاور.
۳٫ اطلاعات مربوط به پايان نامـه : نوشتن زبان پايان نامـه (فارسي غيرفارسي)، نوع پژوهش از نظر هدف (توضيح در انتخاب روش تحقيق همين فصل)، تعدادواحدپايان نامـه سوال اصلي تحقيق.
۴٫ بيان مساله: در اين بخش بايد ابعاد حدود مساله را معین كرد مساله را به طور دقيق معرفي نمود. دانشجو، جنبه هاي مجهول، مبهم متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق و منظور تحقيق را بيان مي كند. بيان مساله تشريح مشكلات و تعارضاتي است كه در ذهن دانشجو يك سوال يا سوال اساسي را ايجاد كرده است. در واقع با مرور منطقي دلايل پديدآيي پرسشها ، در پايان سوال يا پرسش هاي اصلي تحقيق بیان مي شود. يكي از با اهمیت ترين مراحل در انجام تحقيق، طرح يك سوال يا پرسش بهتر است. پژوهش با سوال شروع و با اقدامات سازمان يافته به جواب منتهي مي شود. محل مناسب جهت توضيح دلايل شكل گيري و معرفي اين سوال، بخش بيان مساله است. در بيان مساله بايد به عملي بودن آن تذکر شود. مساله بايد ارزش و ارزش كافي براي سرمايه گذاري داشته باشد بتواند هيات تصميم گيرنده را متقاعد نمايد كه يا در زمينه موردنظر اطلاعاتي وجود ندارد؛ يا اطلاعات اندكي وجود دارد؛ اطلاعات موجود غلط است؛ يا چيزهاي جديدي را بر پيكره معرفت موجود خواهد افزود. براي اين منظور در تدوين بيان مساله بايد به يافته ها و اموري استنادكنيد كه مساله هاي برجسته اي را به ميان مي كشند. در بيان مساله بايد بر اساس مستندات دلايل نشان دهيم كه مساله اي وجود دارد.
۵٫ سوابق مربوط: بيان مختصر سابقه از تحقيقات انجام شده درمورد موضوع نتايج به دست آمده در داخل خارج از كشور و نظريه هاي علمي موجود درباره مورد تحقيق مي باشد. در اين بخش خوب است كه ۵ تحقيق جديد فارسي و ۵ تحقيق جديد انگليسي در فاصله ده سال قدیم با ذكر منبع قالبي به شكل : “نام محقق، سال، عنوان،روش نمونه گيري، آزمودني نتيجه” كار گردد.
۶٫ بخش فرضيه ها: فرضيه پاسخي فرضي به مسأله يا سوال هاي پژوهش است. فرضيه يك پيشنهاد پيش بيني منطقي است كه بعد از آزمایش نقد رد یا قبول مي شود. فرضیه هایی که در تحقیق بیان می شوند باید مانند اهداف تحقيق به طور دقیق، واضح کامل با مصرف از عبارت های قابل اندازه گیری بیان شوند. كاربرد فرضيه صفر براي آن است كه دانشجو يك جواب ابه احتمال زیاد لي به عنوان شكل مخالف جواب خود فرضيه صفر را آزمون كند و در اين حالت، دانشجو اعلام مي كند كه فرض صفر رد شده فرض مقابل آن پذيرفته است.
۷٫ بخش اهداف تحقيق: هدف كلي هر تحقيق همان عنوان منتخب خواهد بود اهداف ويژه يا اختصاصي، موارد جزيي شده اي است كه محقق را به هدف كلي مي رساند. در هريك از انواع پژوهش ها، اهداف خاصي دنبال مي شود كه آنها بر شكل گيري چگونگي بيان مساله تاثير مي گذارد از آن تاثير مي پذيرد. يكي از عوامل تاثیر گذار بر تعيين هدف پژوهش اين است كه دانشجو با بيانديشد كه بعد از پايان پژوهش راجع به چه چيزي گزارش خواهد داد.
۸٫ بخش ارزش ضرورت تحقيق: اين بخش را مي توان در دو محور اهداف كاربردي و ضرورت هاي ویِژگزینشه انجام تحقيق جواب داد. در محور اهداف كاربردي بايد نوشت كه نتايج به دست آمده چه كاربردي خواهد داشت. در محور ضرورت هاي ویِژگزینشه انجام تحقيق بايد با بيان تناقض هاو مشكلات به یاری منابع علمي به لزوم تحقيق كاربردهاي آن اشاره كرد. براي بيان اهميت و ضرورت تحقيق، بايد به دلايل انجام پژوهش در رابطه با مساله بیان شده اشاره كنيم. همان گونه كه در بيان مساله اشاره شد، بايد با دلیل منطقي در ادامه مساله اي كه بیان شده، به ضروت اجراي تحقيق امكان مصرف كاربران احتمـا لي آن بپردازيم.
۹٫ بخشروش تحقيق: در اينجا بايد بهآموزش تحقيق، جامعه، نمونه متغيرهاي تحقيق اشاره شود.
۱۰٫ بخشروش گردآوري اطلاعات: در اينجا بايد شيوه گردآوري اطلاعات بر طبـق نوعروش تحقيق منتخب، توضيح داده شود. بر اين اساس شما مي توانيد بهروش هاي ميداني، كتابخانه اي(اسنادي)، آزمايشگاهي ديگرروش ها اشاره كنيد.
۱۱٫ بخش وسائل گردآوري اطلاعات: بايد معین كرد كه از كدام يك از وسائل هاي پرسش نامـه ، آزمون، مصاحبه، مشاهده يا هرگونه سياهه ابه احتمال زیاد لي مصرف مي كنيد.
۱۲٫ بخشآموزش تجزيه تحليل اطلاعات: در اينجا بايدروش هاي آماري منتخب را معرفي كنيد.
۱۳٫ جدول وقت بندي مراحل انجام تحقيق: در اين بخش، بايد در يك بندي از تصويب تا دفاع نهايي را معین مي كند. اين دوره اکثرا ً براي پايان نامـه هاي كارشناسي ارشد، ۶ماهه براي رساله هاي دكترا يكساله است.
۱۴٫ بخش فهرست منابع ومآخذ (فارسی وغیر فارسی ) مورد استفاده در انتها نامـه : در اینجا می بایست تنها منابعی نوشته شوند که در بیان مساله وبقیه بخش های پروپوزال از آنها استفاده شده است. در این صورت منابع را مي توان با توجه به ملاحظات زير نوشت.
• ابتدا منابع فارسی پس منابع انگلیسی بر طبـق حروف الفبا تنظیم می شوند.
• شماره ردیف. فامیل نویسنده، نام نویسنده(سال انتشار). عنوان کتاب، متن ، گزارش یا انتها نامـه تحصیلی همراه با ذکر عنوان انتها نامـه دوره کارشناسی ابیشتر شدن یا رساله دکترا(این سری با حروف ایتالیک و سیاه حروفچینی شود)، نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مطلب در آن چاپ شده یا نام دانشگاهي که انتها نامـه در آنجا ارایه گردیده است. شماره مجله یا شماره جلد کتاب. شماره صفحه هایی که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است(در صورتی که کل منبع موردنظربه عنوان مرجع مورد مصرف قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه ها نیست).
• توجه شود که نام و فامیل با علامت ویرگول، سال با علامت پرانتز پس نقطه، عنوان با علامت نقطه، و انتشارات با شهر نشر و صفحه ها با علامت ویرگول از یکدیگر جدا شوند.
• در صورتی که منبع بیش از نفر نویسنده داشت، بعد از نوشتن نام هر نویسنده(ابتدا فامیل بعدکاما بعد نام) از علامت (؛) برای جداکردن نام ها مصرف می کنیم. اگرمنبع مورد مصرف تعداد نویسندگان بسیار زیاد ی داشت، لازم است اسامی همه آنها قید شود.
• در زمینه کتاب ها یا مقالاتی که به نویسنده تعلق دارند، رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها ضرورت دارد. دراین حالت ابتدا مورد تر بیان می شود.
• اگر کتاب ترجمه شده است، نام مترجم بعد از نام کتاب به شکل مثال زیربیان شود : بست، جان دبلیو(۱۳۷۳).روش های تحقیق در علوم تربیتی رفتاری. ترجمه حسن پاشاشریفی؛ نرگس طالقانی. تهران: انتشارات رشد، ۲۳-۲۷
• در صورتی که مقاله از اینترنت یا لوح جمع و جور گزینش می شود، منبع نویسی به شکل زيرصورت گیرد: فامیل ، نام نویسنده(سال نشر). عنوان مطلب، تاریخ دریافت، نشانی اینترنتی یا نام لوح جمع و جور . در مورد مقالاتی که از سایت های اینترنتی مصرف می شود، آدرس وب سایت به همراه دیگر اطلاعات مانند رفرنس های کتاب مجله آورده شود.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *