Search

برچسب:, , , ,

انقلابی جدید در عرصه اتوبوس های هیدروژنی

انقلابی جدید در عرصه اتوبوس های هیدروژنی بررسی تاریخ تمدن بشر نشان میدهد که هرگاه کشوری...

جهان شهری و شهر جهانی

جهان شهری و شهر جهانی سرآغاز آنچه شهر و شهرنشینی خوانده می شود به حدود سه الی چهار هزار سال پس...

بتن حافظ حرارت ساختمان است

بتن حافظ حرارت ساختمان است اگرچه استفاده از بتن در ایران همچنان بر پایه روش های سنتی ادامه...

بتن Quikrete برای جلوه دادن به روکش های بتنی

بتن Quikrete برای جلوه دادن به روکش های بتنی روکش بتن Quikrete یک مخلوط خاص از سیمان پرتلند و شن و یک...